2018052815553284d.jpg 2018515 大分県大分市ホルトホール大分  和田秀和氏提供